The Thomas Hardye School

Prospectus

The Thomas Hardye School prospectus 2019-21

Prospectus

 Download the 2019-21 prospectus for The Thomas Hardye school [2.0MB] Adobe Acrobat

 

 

Policy Doc

 Download the 2020-21 prospectus policy document for The Thomas Hardye school [3.0MB] Adobe Acrobat

 

 

 

 

Sixth form Student Guide 2019

Sixth Form Guide 2012-13

  Download 2019 Sixth Form ProspectusAdobe Acrobat

 

 

Other information >>